Forensic
Davant la recent complexitat de les relacions comercials dels nostres clients (amb palanques potents com la internacionalització i el desenvolupament tecnològic), hem decidit formar un equip específic de professionals dedicats a analitzar i interpretar possibles situacions de risc o irregularitat, especialment pel que fa a temes economicofinancers i comptables.

El nostre equip de Forensic segueix al peu de la lletra els principis i filosofia del compliment normatiu, que regeixen de manera minuciosa entre el conjunt de professionals de la firma, i en base als quals s'estableixen uns procediments exhaustius per evitar la comissió de fets delictius.

Davant la instància corresponent, en qualitat de perit o expert independent, intervenim per solucionar situacions en què el risc ja s'ha materialitzat, contribuint, amb un judici objectiu, rigorós i exhaustiu, a resoldre disputes i desavinences, especialment d'àmbit economicoempresarial.
Scope dels nostres serveis
  • Risk assessment econòmic-financer. Anàlisi de riscos penals.
  • Integrity due diligence: anàlisi de riscos relatius a la reputació, la integritat, el frau i la corrupció.
  • Intervenció com a experts economicofinancers servint-nos de solucions tecnològiques de small i big data. Emissió d'informes pericials i dictàmens financers. Defensa en procediments de mediació i arbitratge, i davant de jutjats i tribunals.
Professionals relacionats
El que pots esperar de nosaltres
  • Propugnem i duem a terme un profund exercici d'anàlisi i coneixement de l'organització, la qual cosa ens proporciona informació molt valuosa sobre la qual donar suport a un bon programa de prevenció de riscos.
  • Bona coordinació entre auditors, economistes, analistes financers, data analysts i experts en compliance per a cada projecte.
  • Utilització de procediments i tecnologia innovadors al servei de les investigacions.


El nostre equip de Forensic col·labora activament amb les àrees de Dispute Resolution, Compliance, Accounting, Fiscal i Corporate & Governance.

Martínez Comín